2020-11-30

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://dpsorzesze.bip.gov.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://dpsorzesze.bip.gov.pl .

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2016-04-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-04-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mirela Filipiak przez skrzynkę kontaktową biuro@dpsorzesze.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 322215362. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu składa się z trzech budynków: budynek główny, budynek terapii zajęciowej i budynek hostelowy.

Do budynku głównego prowadzą trzy wejścia dostosowane do wjazdu osób poruszających się na wózkach oraz czwarte techniczne. Wejście główne – bezprogowe, wejście od strony ogrodu – schody z poręczami oraz pochylnią dostosowaną do samodzielnego dojazdu do budynku. Wejście od strony podwórka – wyposażone jest w najazdu do stopnia. W budynku głównym znajduje się winda osobowa. Dla niepełnosprawnych dostępne są wszystkie pomieszczenia na poszczególnych kondygnacjach budynku. Przed budynkiem głównym znajduje się parking, z którego można bez barier (bezprogowo) dostać się do Domu Pomocy Społecznej. Sekretariat znajduje się na wprost wejścia głównego. Części budynku, w których znajdują się zespoły mieszkalne w korytarzach wyposażone są w poręcze.

Budynek terapii zajęciowej – parterowy, do którego prowadzą dwa wejścia. Jedno główne – bezprogowe oraz drugie ze schodami i poręczami.

Wszystkie budynki Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu przystosowane są dla osób poruszających się na wózkach. Wyjątkiem jest Zespół Hostelowy, gdzie do wejścia prowadzą schody z poręczą.

Wszystkie łazienki dostosowane są do osób niepełnosprawnych.

Do wszystkich budynków Domu Pomocy Społecznej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu nie ma pętli indukcyjnych.

W Domu Pomocy Społecznej nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W Domu Pomocy Społecznej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się