2019-03-06

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ((UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Traugutta 45, 43-180 Orzesze.

 2. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu wyznaczył Inspektora ochrony danych – Panią Mirelę Filipiak, z którym można kontaktować się telefoniczne
  pod nr 32/22-15-362 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
  lub poprzez e-mail: iod@dpsorzesze.pl

 3. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a szczególnie ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia o domach
  pomocy społecznej.

 4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych.

 5. Pani/a dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 
  Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres wyznaczony na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 1. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

 2. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 3. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest w zależności od celów przetwarzania – dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów w jakich są zbierane lub wynika z przepisów prawa.

 5. Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się