2016-04-04

Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu, zwany dalej Domem wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa oraz w Statucie Domu.

 

II. Organizacja Domu

 

§ 2

 1. Podstawową strukturę organizacyjną Domu tworzą:

1) Dyrektor (D),

2) Dział Finansowo-Księgowy (FK),

3) Dział Organizacyjno-Kadrowy (OK),

4) Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy (TO),

5) Dział Techniczno-Gospodarczy (TG).

 1. Działy dzielą się na zespoły i samodzielne stanowiska.

 

III. Zakres działania i kompetencji kierownictwa Domu oraz Głównego Księgowego

 

§ 3

 1. Domem kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektora, w czasie jego nieobecności, zastępuje Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego.

§ 4

 1. Do zakresu działania i kompetencji Dyrektora należy wykonywanie czynności wynikających z przepisów prawa, a w szczególności:

1) kierowanie i organizowanie pracy Domu,

2) reprezentowanie Domu na zewnątrz,

3) podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz,

4) podejmowanie decyzji w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji,

5) składanie oświadczeń woli zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami,

6) wykonywanie uprawnień pracodawcy i zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Domu,

7) zatwierdzanie zakresów czynności pracowników Domu,

8) zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań – w granicach posiadanego pełnomocnictwa,

9) nadzór nad stosowaniem procedur kontroli zarządczej,

10) podejmowanie działań zmierzających do pełnej realizacji zadań Domu, a w szczególności dbałość o zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców,

11) wykonywanie stałego nadzoru nad częścią mienia komunalnego powierzonego Domowi,

12) współpraca z organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi w zakresie realizacji zadań Domu,

13) podejmowanie działań zmierzających do integracji Domu ze środowiskiem lokalnym,

14) stała współpraca z Radą Mieszkańców,

15) stała współpraca ze związkami zawodowymi.

 1. Do zadań Dyrektora należy również wykonywanie zadań określonych w aktach prawnych i uchwałach Rady Powiatu.

 

§ 6

 

 1. Główny Księgowy wykonuje czynności określone w przepisach Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
 2. Do obowiązków Głównego Księgowego należy:

1) Prowadzenie rachunkowości Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, a w szczególności:

a) organizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizacji i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

- właściwy przebieg operacji gospodarczych,

- ochronę mienia będącego w posiadaniu Domu,

- sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz

sprawozdawczości finansowej,

b) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości, w sposób umożliwiający:

- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

- ochronę mienia będącego w posiadaniu Domu oraz terminowe i prawidłowe

rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,

- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

 

c) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez

komórki organizacyjne Domu i poszczególnych pracowników.

2) Prowadzenie gospodarki finansowej Domu zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:

a) opracowywaniu projektów budżetu Domu, na podstawie potrzeb przedstawionych przez poszczególne komórki organizacyjne Domu,

b) wykonywaniu dyspozycji środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi środkami, pozostającymi
w dyspozycji Domu,

c) zapewnieniu prawidłowości (pod względem finansowym) umów zwieranych przez Dom,

d) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych,

e) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia spornych roszczeń oraz spłaty zobowiązań.

3) Analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych środków będących w dyspozycji Domu.

4) Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

5) Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej, wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonania planu finansowego Domu, jego zmiany oraz następnej kontroli operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań.

6) Nadzorowanie prawidłowości przygotowywanych umów.

7) Bieżąca kontrola realizacji umów w zakresie finansowym.

8) Koordynacja prac związanych z postępowaniem przy udzielaniu zamówień publicznych.

9) Kierowanie pracą podległej komórki organizacyjnej.

10) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości.

11) Opracowywanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiz.

 1. Główny Księgowy ma prawo:

1) określać zasady, według których mają być wykonywane przez poszczególne komórki organizacyjne Domu prace niezbędne do zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej oraz księgowości,

2) żądać od podległych komórek organizacyjnych Domu udzielania (w formie ustnej lub pisemnej) wszelkich wyjaśnień dotyczących dokumentów księgowych.

VI. Zakres działania i kompetencji komórek organizacyjnych Domu

 

§ 7

 1. W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań Domu, poszczególne zadania przydziela się do realizacji właściwym komórkom organizacyjnym, zgodnie ze schematem organizacyjnym, który stanowi załącznik
  nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Pracą poszczególnych działów i zespołów kierują ich kierownicy.

§ 8

 1. Do zadań kierowników działów i zespołów należy:

1) organizacja pracy i nadzór nad pracą podległych pracowników w sposób zapewniający jak najlepsze wykonywanie zadań,

2) kontrola wykonywania zadań przez podległych pracowników,

3) czuwanie nad pełnym, racjonalnym wykorzystaniem czasu pracy przez podległych pracowników,

4) inicjowanie i organizowanie doskonalenia zawodowego pracowników działu czy zespołu,

5) podnoszenie własnych kwalifikacji i samokształcenie,

6) usprawnianie organizacji, metod i form pracy,

7) organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie zachowania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych,

8) niezwłoczne załatwianie skarg związanych z działalnością działu czy zespołu, zgodnie z obowiązującą procedurą,

9) bieżące śledzenie zmian w przepisach prawa dotyczących pracy działu czy zespołu i stosowanie ich w praktyce,

10) określenie przedmiotu zamówienia publicznego do postępowania przetargowego w zakresie zakupów, robót budowlanych i usług,

11) przeprowadzanie analiz i określanie potrzeb dla celów planowania wydatków budżetowych,

12) dbanie o prawidłowe wykorzystanie i zabezpieczanie majątku Domu, zwłaszcza pozostającego w dyspozycji danej komórki organizacyjnej.

§ 9

 1. Dział Finansowo-Księgowy prowadzi obsługę finansowo-księgową Domu.
 2. Do podstawowych zadań działu należy:

1) w zakresie spraw finansowo-księgowych:

a) wszelkie operacje gotówkowe, polegające na przyjmowaniu wpłat i dokonywaniu wypłat na podstawie dokumentów dotyczących obrotu pieniężnego,

b) prace związane z dekretacją i księgowaniem dowodów księgowych operacji gotówkowych i bezgotówkowych,

c) terminowe dokonywanie zapłaty rachunków i faktur,

d) rozliczanie dotacji,

e) współpraca z innymi działami w zakresie dotyczącym zadań księgowości, zwłaszcza z Działem Organizacyjno-Kadrowym w sprawach emerytalno-rentowych pracowników,

f) zapewnienie obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

g) zapewnienie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

2) w zakresie pozostałych spraw:

a) prawidłowe i terminowe wykonywanie obowiązków sprawozdawczych,

b) bieżące śledzenie i stosowanie obowiązujących przepisów,

c) sporządzanie planów finansowych dotyczących opracowania projektu budżetu oraz sporządzanie preliminarzy na każdy rok budżetowy w zakresie wydatków budżetowych i gospodarki pozabudżetowej,

d) prowadzenie wszelkiej korespondencji dotyczącej spraw finansowo-księgowych,

e) przygotowywanie i realizacja postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

f) współpraca z właściwymi jednostkami organizacyjnymi powiatu,

g) współpraca ze Starostwem Powiatowym i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz jednostkami administracji rządowej, bankiem, Zakładem Ubezpieczeń Społecznym, Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami.

§ 10

 1. Dział Organizacyjno-Kadrowy realizuje następujące zadania:

1) w zakresie organizacji:

a) opracowywanie projektów statutów, regulaminów i innych aktów normatywnych obowiązujących w Domu, w tym zarządzeń, poleceń służbowych oraz instrukcji i regulaminów wydawanych przez Dyrektora Domu,

b) przechowywanie i aktualizacja wewnętrznych aktów normatywnych związanych z funkcjonowaniem Domu,

c) prowadzenie rejestru Zarządzeń Dyrektora Domu, Uchwał Rady Powiatu – w zakresie dotyczącym działalności Domu,

d) inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy Domu,

e) obsługa sekretariatu Dyrektora Domu,

f) obsługa narad i spotkań zwoływanych przez Dyrektora Domu,

g) prowadzenie i nadzór nad archiwum zakładowym,

2) w zakresie spraw pracowniczych:

a) prowadzenie akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej,

b) przygotowanie do decyzji Dyrektora dokumentacji dotyczącej nawiązywania, rozwiązywania lub zmiany stosunków pracy z pracownikami Domu,

c) organizowanie naboru otwartego na wolne stanowiska urzędnicze w Domu,

d) stała współpraca z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych w zakresie spraw osobowych, w tym opiniowanie i sporządzanie dokumentacji związanej z przeszeregowaniem pracowników,

e) prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy i czuwanie nad pełnym racjonalnym wykorzystaniem czasu pracy, w tym prowadzenie ewidencji czasu pracy,

f) sporządzanie list płac, obliczanie zasiłków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

g) współpraca z Działem Finansowo-Księgowym w zakresie gospodarowania środkami na wynagrodzenia – przygotowywanie materiałów do sporządzania listy płac, sporządzanie planów zatrudnienia i czuwanie nad ich realizacją,

h) przygotowywanie, przy udziale Działu Finansowo-Księgowego wniosków emerytalnych i rentowych pracowników, współpraca z oddziałami ZUS,

i) inicjowanie rozwiązań z zakresu nowoczesnych metod zarządzania kadrami,

j) diagnozowanie potrzeb szkoleniowych pracowników i opracowywanie planów szkoleń,

k) prowadzenie banku ofert szkoleniowych, kierowanie na szkolenia zewnętrzne i organizowanie szkoleń wewnętrznych,

l) współpraca z Działem Finansowo-Księgowym w zakresie wykorzystania budżetu i środków przeznaczonych na szkolenia,

m) bieżąca realizacja przepisów kodeksu pracy, przepisów wykonawczych do kodeksu pracy oraz innych przepisów określających prawa i obowiązki pracowników,

n) sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 11

 1. Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy podejmuje działania mające na celu zapewnienie mieszkańcom usług odpowiadających obowiązującym standardom oraz stałe dążenie do podnoszenia jakości tych usług.
 2. Dział Terapeutyczno-Opiekuńczy realizuje usługi:

1) w zakresie zaspakajania potrzeb bytowych, zapewniając:

a) miejsce zamieszkania,

b) wyżywienie,

c) odzież i obuwie,

d) utrzymanie czystości,

2) opiekuńcze, polegające na:

a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

b) pielęgnacji,

c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

3) wspomagające, polegające na:

a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,

c) umożliwieniu zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych,

d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,

e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,

f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,

g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,

h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

i) pokryciu, w miarę możliwości, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, wynikające ze stosownych przepisów,

j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,

k) sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.

 1. Zakres usług, o których mowa w ust. 2 ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne poszczególnych mieszkańców.
 2. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie wszelkich działań podejmowanych na rzecz mieszkańca jest pracownik pierwszego kontaktu, wskazany przez mieszkańca Domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca i organizację pracy Domu.
 3. Na podstawie indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców opracowywane są przez zespoły terapeutyczno-opiekuńcze indywidualne plany wsparcia mieszkańców. W miarę możliwości w czynnościach tych aktywnie uczestniczą mieszkańcy.
 4. Zespoły terapeutyczno-opiekuńcze są grupami zadaniowymi, w skład których wchodzą pracownicy różnych komórek organizacyjnych Domu i pracownicy zatrudnieni na stanowiskach samodzielnych. Skład zespołów może ulegać zmianie, wraz ze zmieniającymi się potrzebami mieszkańców.
 5. Do zadań Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego należy również:

1) świadczenie pomocy psychologicznej polegającej na:

a) obserwacji zachowań mieszkańców, diagnozowaniu, prowadzeniu poradnictwa i opiniowaniu,

b) prowadzenie dokumentacji psychologicznej,

c) udzielanie wskazówek w zakresie kształtowania prawidłowych postaw pomiędzy mieszkańcami a personelem Domu,

d) współudziale w opracowywaniu Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańca i nadzoru nad realizacją zaleceń w zakresie pedagogiczno - psychologicznym,

2) pomoc w załatwianiu spraw socjalnych poprzez:

a) stosowanie procedur związanych z przyjęciem i zwalnianiem mieszkańców Domu,

b) pomoc w zabezpieczaniu środków finansowych i rzeczy wartościowych mieszkańców,

c) utrzymywanie kontaktu z rodziną mieszkańca,

d) stały kontakt z instytucjami realizującymi pośrednio zadania pomocy społecznej,

e) opracowywanie sprawozdań okresowych.

3) Działanie na rzecz rozwoju kulturalno – oświatowo – sportowego mieszkańców polegającego na:

a) organizowaniu imprez sportowych , kulturalnych, oświatowych, wycieczek,

b) podejmowaniu działań zmierzających do integracji mieszkańców ze środowiskiem lokalnym,

c) współpraca z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, oświatowymi i sportowymi.

d) pozyskiwanie sponsorów do działań wspierających funkcjonowanie Domu.

 1. W ramach Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego funkcjonują następujące zespoły:

1) I Zespół Opiekuńczy,

2) II Zespół Opiekuńczy,

3) III Zespół Opiekuńczy,

4) IV Zespół Opiekuńczy,

5) V Zespół Opiekuńczy,

6) Zespół Hostelowy,

7) Zespół Terapeutyczny,

8) Zespół Rehabilitacyjny,

9) Zespół Medyczny,

 1. Zadaniem pracowników Zespołów Opiekuńczych jest sprawowanie bezpośredniej opieki nad mieszkańcami, rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb mieszkańców, a w szczególności:

1) zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa (fizycznego i psychicznego),

2) pomoc mieszkańcom w czynnościach związanych z utrzymywaniem higieny ciała, czystości bielizny osobistej i pościelowej,

3) dbałość o czystość i estetykę pokoi mieszkańców i innych pomieszczeń w zespole,

4) pomoc mieszkańcom w dbaniu o rzeczy osobiste, zgodnie ze standardami określonymi w odrębnych przepisach,

5) podawanie posiłków z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych oraz pomoc przy ich spożywaniu,

6) udzielanie pomocy mieszkańcom w utrzymywaniu kontaktów z osobami bliskimi,

7) współpraca personelu z osobami bliskimi i rodzinami mieszkańców w zakresie akceptowanym przez mieszkańców,

8) pomoc w zaspokajaniu ponadpodstawowych potrzeb mieszkańców tj.: między innymi umożliwianie zaspokajania potrzeb religijnych, zachęcanie do udziału w terapii zajęciowej, spacery, organizowanie czasu wolnego, zapewnienie możliwości udziału w wycieczkach i imprezach kulturalnych,

9) współpraca z innymi pracownikami Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego w analizowaniu przyczyn konfliktów i innych niepożądanych zjawisk oraz ich eliminowanie,

10) aktywne realizowanie zadań i celów ustalonych przez zespoły opiekuńczo-terapeutyczne w Indywidualnych Planach Wsparcia Mieszkańca, prowadzenie dokumentacji zespołu,

11) współdziałanie ze wszystkimi pracownikami Domu w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców,

12) przestrzeganie obowiązujących przepisów, procedur i regulaminów, w tym przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

 1. Zespół Hostelowy skupia grupę najbardziej sprawnych intelektualnie mieszkańców w odrębnym budynku.
 2. Zadaniem pracowników Zespołu Hostelowego, oprócz czynności wymienionych w pkt 9, jest:

1) zapewnienie warunków sprzyjających rozwojowi samodzielności,

2) rozwój samorządności poprzez czynny udział w posiedzeniach Rady Mieszkańców.

3) tworzenie sprzyjających warunków do kontaktów z otoczeniem bliższym i dalszym,

4) tworzenie poczucia odpowiedzialności za siebie, innych oraz powierzone mienie,

5) aktywizowanie mieszkańców przejawiających zdolności artystyczne i inne,

 1. Zespół Terapeutyczny podejmuje ukierunkowane zadania mające na celu utrzymanie lub przywrócenie jak największej sprawności mieszkańcom.
 2. Do podstawowych zadań zespołu, należy:

1) rozpoznawanie potrzeb, zainteresowań i uzdolnień mieszkańców oraz preferowanych form spędzania czasu wolnego,

2) podejmowanie działań mających na celu zaspakajanie potrzeb rekreacyjnych, kulturalnych i religijnych mieszkańców,

3) dostosowywanie proponowanych form zajęć do indywidualnych możliwości, umiejętności i zainteresowań mieszkańców,

4) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć terapeutycznych z mieszkańcami,

5) organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych dla mieszkańców na terenie Domu,

6) umożliwianie mieszkańcom uczestnictwa w wycieczkach i imprezach kulturalnych odbywających się poza Domem,

7) współdziałanie przy tworzeniu Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańca,

8) stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem, między innymi poprzez organizowanie imprez o charakterze integracyjnym.

 1. W celu jak najlepszej realizacji swoich zadań Zespół Terapeutyczny współpracuje przede wszystkim z pracownikami poszczególnych zespołów i Radą Mieszkańców.
 2. Zespół Rehabilitacyjny podejmuje działania mające na celu fizyczne, psychiczne i społeczne usprawnianie mieszkańca.
 3. Do głównych zadań zespołu należy:

1) rozpoznawanie potrzeb mieszkańców w zakresie usług rehabilitacyjnych,

2) motywowanie mieszkańców do czynnego udziału w proponowanych formach usprawniania i rehabilitacji,

3) opracowywanie, w porozumieniu z lekarzem, planu zabiegów rehabilitacyjnych,

4) wykonywanie zabiegów leczniczych zgodnie z zaleceniami lekarskimi (fizykoterapia, kinezyterapia, masaż leczniczy),

5) ścisła współpraca z pielęgniarkami i innymi pracownikami Działu Terapeutyczno-Opiekuńczego,

6) usprawnianie i terapia ruchowa mieszkańców w zespołach,

7) wykonywanie zabiegów przyłóżkowych, w tym profilaktyka przeciwodleżynowa i stosowanie udogodnień u mieszkańców o znacznie ograniczonej sprawności ruchowej oraz obłożnie chorych,

8) współdziałanie przy tworzeniu Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańca,

9) udzielanie wskazówek personelowi opiekuńczemu w zakresie stosowania udogodnień, sprzętu ortopedycznego i dostosowania przestrzeni pokoju do możliwości ruchowych mieszkańca,

10) prowadzenie szkoleń instruktażowych dla pracowników w zakresie rehabilitacji,

11) aktywne realizowanie zadań w ramach zespołów opiekuńczo-terapeutycznych,

12) prowadzenie dokumentacji działań zespołu,

 1. Zespół Medyczny odpowiada za świadczenie usług pielęgnacyjnych na rzecz mieszkańców Domu, wykraczających poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 2. Do zadań zespołu, w szczególności należy:

1) codzienna ocena samopoczucia i stanu zdrowia mieszkańców,

2) wstępna ocena sytuacji zdrowotnej nowoprzyjętych mieszkańców,

3) udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

4) wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy obłożnie chorych,

5) rozdzielanie i podawanie leków,

6) organizowanie zakupu leków dla mieszkańców w sposób zapewniający ciągłość leczenia,

7) stała współpraca z lekarzem pierwszego kontaktu oraz pielęgniarką środowiskową,

8) współpraca z poradniami specjalistycznymi,

9) podejmowanie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej o promocji zdrowia,

10) prowadzenie i należyte zabezpieczanie dokumentacji zawierającej informacje o stanie zdrowia mieszkańców,

11) aktywne realizowanie zadań w ramach zespołów opiekuńczo-terapeutycznych, powoływanych przez pracowników pierwszego kontaktu dla poszczególnych mieszkańców,

12) współdziałanie przy tworzeniu Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańca,

13) umożliwianie mieszkańcom korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów oraz współpraca z Zespołem Rehabilitacyjnym w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze.

 

§ 12

 1. Dział Techniczno-Gospodarczy czuwa nad zapewnieniem zaplecza technicznego i gospodarczego dla prawidłowej realizacji zadań Domu.
 2. Do głównych zadań działu w tym zakresie należy;

1) dbałość o odpowiedni stan techniczny budynków, pokoi mieszkańców i innych pomieszczeń Domu – prowadzenie właściwej gospodarki remontowej i inwestycyjnej,

2) opracowywanie projektu planu budżetowego Domu w zakresie spraw techniczno-gospodarczych oraz realizacja zatwierdzonych planów,

3) gospodarowanie środkami trwałymi – zakup, ewidencja, inwentaryzacja i dbałość o dobry stan techniczny tych środków,

4) prowadzenie prawidłowej gospodarki magazynowej i materiałowej w zakresie materiałów gospodarczych,

5) zapewnienie warunków skutecznej ochrony przeciwpożarowej Domu, w tym przestrzeganie terminów okresowych przeglądów i konserwacji instalacji ppoż. i urządzeń gaśniczych,

6) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń i instalacji technicznych, dokonywanie okresowych przeglądów (w tym: UDT, doroczne przeglądy stanu technicznego budynków, przewodów wentylacyjnych, itp.), przestrzeganie obowiązujących przepisów w tym zakresie,

7) zapewnienie całodobowego funkcjonowania urządzeń w budynkach,

8) dbałość o teren wokół Domu, utrzymanie porządku, dbanie o elementy małej architektury, pielęgnacja roślin w ogrodzie i w pomieszczeniach Domu,

9) wykonywanie usług bezpośrednio na rzecz mieszkańców, takich jak:

a) zapewnienie transportu w czasie wyjazdów na konsultacje i wycieczki, w tym pomoc osobom na wózkach inwalidzkich w czasie wyjazdów,

b) czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców,

c) wykonywanie drobnych napraw i usług w pokojach mieszkańców,

d) pomoc w przygotowywaniu i obsłudze imprez okolicznościowych,

e) wykonywanie przeróbek i napraw odzieży,

10) zarządzanie siecią komputerową przez:

a) prawidłowe funkcjonowanie,

b) zabezpieczanie i archiwizowanie baz danych,

c) aktualizowanie programów i certyfikatów,

d) zabezpieczanie przed wirusami,

e) serwis i bieżąca konserwacja sprzętu komputerowego,

11) wykonywanie zadań służby BHP, a w szczególności:

a) organizowanie szkoleń bhp dla pracowników,

b) dokonywanie oceny ryzyka zawodowego,

c) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,

d) współpraca z lekarzem prowadzącym profilaktyczną opiekę zdrowotną,

e) udział w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

§ 13

Pracownicy Domu są zobowiązani do czuwania nad bezpieczeństwem mieszkańców, odnoszenia się do mieszkańców z taktem i szacunkiem, do poszanowania godności osobistej i intymności wszystkich mieszkańców.

§ 14

 1. Podległość służbową i wzajemne relacje organizacyjne poszczególnych komórek Domu określa schemat organizacyjny Domu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Zakresy obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych pracowników zawierają indywidualne zakresy czynności.
 3. Na czas nieobecności pracowników, ich zastępców wyznaczają bezpośredni przełożeni, pracownik przyjmujący zastępstwo potwierdza ten fakt podpisem na karcie urlopowej.
 4. Przy zmianach personalnych obowiązuje protokolarne przekazanie zakresu pracy i obowiązków.

§ 15

 1. Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu zatwierdza Zarząd Powiatu Mikołowskiego.
 2. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie przewidzianym dla jego nadania.

§ 16

Traci moc Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu, wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2002 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu z dnia 5 marca 2002 r., zatwierdzony Uchwałą Nr 09/5/7/2002 Zarządu Powiatu Mikołowskiego z dnia 5.02.2002 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się